Yankton Press & Dakotan: The Dakotas' Oldest NewspaperPreview Thank You ad Press and Dakotan - 02-21-17 Dennis and Janet Mines
Preview Thank You ad Press and Dakotan - 02-22-17 Thank you from the family of Dorothy List
Preview Thank You ad Press and Dakotan - 02-25-17 Thank you from the family of Arthur Sees